Skip to main content

Algemene voorwaarden workshops & trainingen

Opgesteld maart 2023

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan workshops en trainingen die door ‘Bureau Voetprint’ georganiseerd worden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen ‘Bureau Voetprint’ en de deelnemer/vertegenwoordiger van deze persoon van een workshops en/of training die door Bureau Voetprint wordt georganiseerd. Hierna te noemen ’deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Bedrijfsomschrijving

Bureau Voetprint richt zich op coaching, workshops en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, gezinstherapie, energetische therapie en creatieve ontwikkeling in de meest ruime zin. Bureau Voetprint is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 87713225 .

Artikel 3: Aanmelding of inschrijving

Deelnemer kan zich via de website, whatsapp, schriftelijk of per e-mail aanmelden. Inschrijving voor een workshop of training geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving is definitief nadat deelnemer hiervan langs schriftelijke dan wel elektronische weg een bevestiging heeft ontvangen en kennis heeft kunnen nemen van onze Algemene Voorwaarden. Deelnemer heeft, voor de workshop of training, een bedenktijd van 14 dagen na het moment van bevestiging. Deelnemer reserveert een plaats in een door hem gewenste training of workshop door het gehele bedrag te betalen vóór de op de factuur gestelde termijn. Deze bedenktermijn geldt zowel als de deelnemer de workshop of training boekt of het bedrijf of werkgever deze betaald. Wanneer deelnemer materialen voor de workshop of training ontvangt vervalt de bedenktijd.

Artikel 3a: Prijswijzigingen

Wanneer de prijzen tussentijds worden verhoogd of verlaagd heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs. Wanneer de prijs binnen drie maanden nadat de deelnemer zich heeft aangemeld wordt verhoogd of verlaagd vooraf aan de startdatum heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 4: Gezondheidsverklaring

Inschrijving voor een workshop/training impliceert automatisch en onmiddellijk dat deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan Bureau Voetprint dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een workshop/training en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door deelnemer zelf worden ontplooid.

Artikel 5 : Betalingsverplichting Wanneer de inschrijving voor een workshop/training definitief is dan is de deelnemer verplicht het verschuldigde bedrag tijdig per bank te betalen. Mits schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen dient het volledige bedrag binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen behoudt Bureau Voetprint het recht deelname te weigeren totdat het geld is betaald. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van deelnemer. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht. Deelnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 6 : Annulering

Hieronder tref je de annuleringsvoorwaarden bij een workshop en/of training. Nadat een inschrijving voor een workshop/training definitief is geworden (zie artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden), kan de deelnemer diens deelname – na betaling - nog slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • Annulering tot 2 weken voor aanvang - tenzij er kan worden aangesloten bij een andere workshop/training en dit geen gevolgen heeft voor de minimale óf maximale groepsgrootte - restitutie van 50 % van het bedrag;
  • Annulering tot 1 week voor aanvang – tenzij er kan worden aangesloten bij een andere workshop/training en dit geen gevolgen heeft voor de minimale óf maximale groepsgrootte - restitutie van 25 % van het bedrag;
  • Indien annulering binnen een week voor datum workshop/training plaatsvindt vindt er geen restitutie plaats.

Mocht een workshop/training onverhoopt niet doorgaan laat Bureau Voetprint dit uiterlijk 4 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen voor ons aanleiding zijn om een workshop/training te annuleren:

  • De groep is te klein (minder dan de helft van het maximaal aantal deelnemers);
  • De docent is ziek en kan niet vervangen worden;
  • Extreme weersomstandigheden;
  • Onvoorziene omstandigheden.

Artikel 7: Absentie

Indien deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een workshop of trainingsdag (of een deel daarvan) wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het bedrag . Indien deelnemer vóór aanvang van een training heeft doorgegeven dat hij/zij op een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn wordt hij/zij (indien mogelijk) in de gelegenheid gesteld de dag/het dagdeel zonder bijkomende kosten op een andere datum te volgen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kan deelnemer de theorie/opdrachten van die dag zelfstandig doornemen.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Bureau Voetprint stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door Bureau Voetprint gebruikte training/workshop materiaal. Het auteursrecht van het door Bureau Voetprint gebruikte materiaal behoort aan Bureau Voetprint. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 9: Artikelen, materialen en benodigdheden

Bureau Voetprint stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit alle artikelen, materialen en benodigdheden die worden gebruikt, verkocht of verhuurd. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst Bureau Voetprint naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen.

Artikel 10 : Garantie en klachten

Een klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie, te weten: Bureau Voetprint. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en de organisatie garandeert een discrete behandeling. Bureau Voetprint geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. Bureau Voetprint zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is , zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

Artikel 11 : Bijzondere bepaling

Bureau Voetprint behoudt zich het recht deelnemer, met een belemmerende of verstorende houding, van verdere deelneming uit te sluiten. Gelet op het belang van de overige deelnemers van een workshop/training en/of het belang van Bureau Voetprint zelf. Indien cliënt of deelnemer na herhaaldelijk waarschuwen volhard in zijn gedrag en om die reden van verder deelname wordt uitgesloten vervalt het recht op restitutie van het geld van (een deel van) de gemiste bijeenkomsten.

Artikel 12 : Geheimhouding

De aan Bureau Voetprint verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Bureau Voetprint, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Bureau Voetprint, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Bureau Voetprint worden gemeld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook mag de deelnemer ten allen tijden inzage vragen van de vastgelegde gegevens en een verzoek indienen deze te verwijderen of aan te passen. Welke gegevens er worden vastgelegd, hoe, hoe lang en met welk doel wordt beschreven in het privacyreglement.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Bureau Voetprint en de deelnemer en of de vertegenwoordiger van deze deelnemer gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. Artikel 14 : Aansprakelijkheid Bureau Voetprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bureau Voetprint is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een workshop, training. Deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van Bureau Voetprint voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.